Home Business Zaměstnávání cizinců v české firmě

Zaměstnávání cizinců v české firmě

by Press Media

Správné fungování firmy je závislé na řadě faktorů, z nichž mezi hlavní lze zařadit zaměstnávání kvalifikovaných lidských zdrojů. Česká ekonomika dlouhodobě zažívá výrazný odliv kvalifikovaných pracovníků do sousedních zemí, kde se jim díky volnému pracovnímu trhu nabízí řada možností s poměrově lepším finančním ohodnocením. 

České firmy tak k zajištění plynulého chodu často doplňují chybějící lidské zdroje na dlouhodobě neobsazené kvalifikované pozice pracovníky ze zahraničí. 

Tento proces s sebou nese však mnoho úskalí, z nichž asi nejzásadnějším je o něco složitější administrativa zejména v případě zaměstnávání cizinců ze zemí, které nejsou v Evropské unii.

Obsah obrázku exteriér, muž, chůze, stojící

Popis byl vytvořen automaticky

Jak zaměstnat cizince

Získávání pracovníků z ciziny lze realizovat v několika režimech, jejichž specifika se odvíjí především od toho, z jaké země potenciální zaměstnanec pochází. 

U pracovníků ze zemí Evropské unie je zaměstnávání díky společnému pracovnímu trhu relativně jednoduché a vyžaduje v podstatě pouze nahlášení informací o zaměstnání cizince s trvalým pobytem v jiném státě Evropské unie na místně příslušném Úřadu práce. 

U pracovníků ze států mimo Evropskou unii vyžaduje zahájení pracovního poměru o něco více úkonů.

Zaměstnávání pracovníků ze států mimo EU

Pracovníci pocházející ze zemí, které nejsou členy EU, se dělí do dvou kategorií, a to na cizince:

  • s volným přístupem na pracovní trh
  • bez volného přístupu na pracovní trh
  Půjčka do výplaty bez úroku a poplatku

Pro každou z uvedených kategorií platí jiná pravidla zaměstnávání.

Cizinci s volným přístupem na pracovní trh

Tato kategorie zahrnuje cizince ucházející se o zaměstnání v České republice, kteří mají z nějaké vnější příčiny důvod zde pobývat. Nejčastěji se jedná o:

  • cizince s trvalým pobytem v České republice
  • cizince s pobytovou kartou rodinného příslušníka občana EU (obvykle se jedná o manžela)
  • cizince s dlouhodobým pobytem za účelem soužití rodiny (který se přestěhoval společně s partnerem, rodičem apod., který vlastní pracovní povolení)
  • cizince s vysokoškolským diplomem z české vysoké školy nebo soustavně se připravující na budoucí povolání na území ČR

Tito uchazeči jsou zaměstnáváni stejným způsobem jako cizinci ze států EU, musejí se však prokazovat platným povolením k pobytu pro cizince.

Obsah obrázku osoba, stojící, muž, uniforma

Popis byl vytvořen automaticky

Cizinci bez volného přístupu na pracovní trh

Nejsložitější situace je pak při získávání pracovníků ze zemí, které nejsou členskými státy EU a kteří nemají výhody volného přístupu na pracovní trh. 

V případě, že chce česká firma zaměstnat takového pracovníka, musí zajistit požadované doklady, které kromě povolení k pobytu pro cizince zahrnují také zajištění zaměstnanecké karty (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání) nebo modré karty (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání). 

  Český CRM systém světové úrovně

Získání modré karty je jednodušší pro cizince s konkrétních zemí (např. Ukrajina, Moldávie apod.), které jsou podporovány aktuálními vládními programy a lze je řešit ve zjednodušeném řízení. 

Nicméně i ve zjednodušené formě vyžaduje získání modré karty několik úkonů, jejichž náročnost závisí na tom, v jaké situaci konkrétní potenciální zaměstnanec je. 

Nejsložitější je proces u uchazečů, kteří dosud v České republice nejsou a měli by přesídlit právě kvůli nabízenému zaměstnání, v takovém případě je potřeba zajistit:

  • vyvěšení pracovní pozice na příslušném Úřadu práce
  • vyplnění formuláře a získání všech potřebných podkladů (u modré karty včetně osvědčení o dosažení požadovaného vzdělání)
  • podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

Jednodušší je proces v případě, že cizinec již na území ČR pobývá, a to z důvodu zaměstnání u jiného zaměstnavatele, nebo na základě jiného typu povolení. Pokud je cizinec držitelem zaměstnanecké nebo modré karty, nemusí se u něj provádět prodloužení dlouhodobého pobytu.

Zdá se vám celý proces poměrně náročný? Využijte služeb agentury IRS Czech, která se na získávání pracovníků ze zahraničí specializuje. Kromě náboru přímo v zahraničí zajistí i všechna potřebná pracovní povolení pro práci v ČR.

You may also like

Leave a Comment